Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012

Πρόσκληση 3ης/12 Συνεδρίασης (Ειδικής) Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλκηδόνος Δευτέρα 20/02/2012

                                                                                      Κουφάλια, 15/02/2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ                                          Αρ.Πρωτ.: οίκοθεν 2765ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
1. Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆. Χαλκηδόνος
2. Τους Προέδρους των Τοπικών Συµβουλίων ∆. Χαλκηδόνος
(µε την παράκληση να ενηµερώσουν και τα µέλη των συµβουλίων τους)

ΑΡ.ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 3Η/2012 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3463/06 καθώς και,
α) το αρ.πρωτ.οικ.50698/2-12-2011 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ και
β) την µε αρ.πρωτ.οικ.3881/9-2-2012 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
(Παροχή οδηγιών για κατάρτιση προϋπολογισµού οικ.έτους 2012) 

Καλούνται τα µέλη του ∆.Σ. σε ΕΙ∆ΙΚΗ - ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στις 20/ 2 / 2012 ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 7:00 µ.µ. στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου για συζήτηση και λήψη
απόφασης, στο παρακάτω θέµα:

«Έγκριση προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων του ∆ήµου Χαλκηδόνος,
οικονοµικού έτους 2012»
Εισηγητής: κος ∆ήµαρχος
. Αντίγραφο του προϋπολογισµού θα είναι διαθέσιµο από την Πέµπτη 16/2/2012 στην οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου καθώς και στα δηµοτικά καταστήµατα Αγ.Αθανασίου και Χαλκηδόνας. 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ
Κων/νος Πλαγάκος

1 σχόλιο: