Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012

Παρασκευή 24/2/2012 4η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλκηδόνος για το 2012

                                                                                      Κουφάλια, 20/02/2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ                                          Αρ.Πρωτ.: οίκοθεν 3112ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
1. Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆. Χαλκηδόνος
2. Τους Προέδρους των Τοπικών Συµβουλίων ∆. Χαλκηδόνος
(µε την παράκληση να ενηµερώσουν και τα µέλη των συµβουλίων τους)
ΑΡ.ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 4η/2012
Καλούνται τα µέλη του ∆.Σ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στις 24/2/2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 7µ.µ. στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:

1. Έγκριση πρακτικών δηµοτικών συµβουλίων αρ.14 & 15/2011
2. Κατανοµή πόρων 3 ης και 4 ης δόσης ΣΑΤΑ 2011
3. Παραλαβή της µελέτης «Επικαιροποίηση οριστικής µελέτης έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ακροποτάµου»
4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προµηθειών που διενεργούνται µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012
5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών που διενεργούνται µε τις διατάξεις του 28/1980, για το έτος 2012
6. Έγκριση απολογισµών των Σχολικών Επιτροπών Α΄ θµιας και Β΄ θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου (προηγούµενη νοµική µορφή)
7. Άδεια τοποθέτησης ενδεικτικής πινακίδας Φαρµακείου στο Συνοικισµό Λουδία της ∆.Κ. Μικρού Μοναστηρίου
8. Έγκριση για µία θέση στάθµευσης (έµπροσθεν φαρµακείου) επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 34 στην ∆.Κ. Κουφαλίων
9. Αλλαγή θέσης πινακίδας “STOP” στη διασταύρωση των οδών Αλ. Παπαναστασίου και Κ. Καραµανλή στην ∆.Κ. Κουφαλίων
10. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισµού ∆Η.Κ.Ε.Χ.
11. Έγκριση αποζηµίωσης προέδρου και µελών ∆.Σ. της ∆Η.Κ.Ε.Χ.
12. Έγκριση αµοιβής µέλους ∆.Σ. της ∆Η.Κ.Ε.Χ. 
13. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για εκδηλώσεις τριήµερων εκδηλώσεων Καθαράς ∆ευτέρας

Εισηγητές θεµάτων:   2ου  -  3ου  &  7ου έως  9ου: Αντιδήµαρχος κ. Μπίκος,          4ου  - 5ου: Αντιδήµαρχος κ. Βλαϊκούδης,          6ου: Αντιδήµαρχος κ. Λαγογιάννης,          10ου έως  12ου: Πρόεδρος ∆ΗΚΕΧ- Π.Πατσίδης,          13ο: ∆ήµαρχος  
         
                                                                                               Ο Πρόεδρος του ∆.Σ
                                                                                                Κων/νος Πλαγάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου