Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Νέος Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δ. Χαλκηδόνος ο κ. Μ. Κορδονούρης

Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος αποφασίζει
Τροποποιεί, την υπ’ αριθμ. 42/2428/14-02-2020 (ΑΔΑ:6ΑΠ5ΩΗ2-9ΞΓ) Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Χαλκηδόνος» ,στην οποία επέρχονται οι κάτωθι μεταβολές :

Α) Ορίζεται ένας επιπλέον έμμισθος Αντιδήμαρχος, ο κάτωθι, με θητεία από 01-07-2020 μέχρι 31-08-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες::

- Κορδονούρης Μενέλαος, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Οικονομικής Ανάπτυξης.:
Καθ΄ ύλην::

1. Αρμοδιότητες σε θέματα Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας. Στις αρμοδιότητες περιλαμβάνονται τα θέματα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Σχεδιασμού / Συντονισμού / Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών, Εποπτείας και Ελέγχου, Εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών, Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτικών Ισότητας των φύλων, Εθελοντισμού και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 11 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου.:

2. Τις αρμοδιότητες σε θέματα Οικονομικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, προστασίας του καταναλωτή, χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 10 του ΟΕΥ του Δήμου.:
3. Τις αρμοδιότητες σε θέματα Απασχόλησης και Τουρισμού, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 10 του ΟΕΥ του Δήμου.:
4. Την υπογραφή και την ευθύνη για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων των αντίστοιχων Γραφείων και των αντίστοιχων Τμημάτων του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω και καθορίζονται από τον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου.:

Β) Την αλλαγή των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων και την τροποποίηση-προσθήκη των κατά τόπον αρμοδιοτήτων όλων των Αντιδημάρχων.:

Ως εκ τούτου η Απόφαση ορισμού των Αντιδημάρχων του Δήμου Χαλκηδόνος διαμορφώνεται ως εξής::

α) Παραμένει σε ισχύ η υπ’ αριθμ. 341/12156/05-09-2019 (ΑΔΑ: 697ΘΩΗ2-26Ε) Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκαν Αντιδήμαρχοι του Δήμου Χαλκηδόνος μέχρι 31-08-2020 οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι::

1.-κ. Ζήσης Βαϊνάς
2.-κ.Κωστοπούλου Μαρία
3.-κ. Ανέστης Ανεστίδης
4.-κ.Ιωάννης Μπατζαρακίδης

β) Τροποποιούμε τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζονται οι οποίες πλέον είναι οι εξής:

I. Βαϊνά Ζήση, Αντιδήμαρχο καθ’ ύλην Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας-Χωροταξίας, Πολιτικής Προστασίας και κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Χαλκηδόνος. Καθ’ ύλην:

1. Αρμοδιότητες Τμήματος Τεχνικών Έργων, Μελετών και Συγκοινωνιών.

Στις αρμοδιότητες περιλαμβάνονται τα θέματα Τεχνικών Έργων, τα θέματα των ηλεκτρομηχανολογικών έργων και υπηρεσιών, τα θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας και τα θέματα εγκαταστάσεων και αδειών μεταφορών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 13 του ΟΕΥ του ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου.

2. Αρμοδιότητες Τμήματος Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.

Στις αρμοδιότητες περιλαμβάνονται τα θέματα έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, τα θέματα πολεοδομικών εφαρμογών, τα θέματα ελέγχου κατασκευών, τα θέματα πολιτικής προστασίας, τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και τα θέματα διαχείρισης των Κοιμητηρίων, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 13 του ΟΕΥ του Δήμου.

3. Την υπογραφή και την ευθύνη για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων των αντίστοιχων Γραφείων και των αντίστοιχων Τμημάτων του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω και καθορίζονται από τον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου.

Κατά τόπον:

1. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Χαλκηδόνος.

2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Χαλκηδόνος.

3. Την παρακολούθηση και την εποπτεία θεμάτων καθαριότητας και ανακύκλωσης, αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων και συντήρησης πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Χαλκηδόνος.

4. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Χαλκηδόνος.

5. Την συνεργασία με τους Προέδρους και τους συμβούλους των κοινοτήτων της ΔΕ Χαλκηδόνος, για την επίλυση των προβλημάτων τους.

6. Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Χαλκηδόνος και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

II. Κωστοπούλου Μαρία, καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Παιδείας και κατά τόπο ΔΕ Κουφαλίων.

Καθ’ ύλην:

1. Τις αρμοδιότητες του τμήματος Διοικητικής Μέριμνας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στις οποίες περιλαμβάνονται τα θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, αξιολόγησης δομών και προσωπικού και τα θέματα διαφάνειας, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 14 του ΟΕΥ του Δήμου.

2. Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου το οποίο περιλαμβάνει τα θέματα, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 14 του ΟΕΥ του Δήμου.

3. Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και του Τμήματος Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), τα θέματα των οποίων, επίσης περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 14 του ΟΕΥ.

4. Τις αρμοδιότητες των Τμημάτων :

- Προϋπολογισμού και Προμηθειών

- Λογιστηρίου και μισθοδοσίας

- Ταμείου− Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 15 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

5. Τις αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 12 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

6. Τις αρμοδιότητες του αυτοτελούς γραφείου Δημοτικού Ωδείου, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 7 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

7. Την υπογραφή και την ευθύνη για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων των αντίστοιχων Γραφείων και των αντίστοιχων Τμημάτων του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω και καθορίζονται από τον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου.

Κατά τόπον:

1. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Κουφαλίων.

2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Κουφαλίων.

3. Την παρακολούθηση και την εποπτεία θεμάτων καθαριότητας και ανακύκλωσης, αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων και συντήρησης πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Κουφαλίων.

4. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Κουφαλίων.

5. Την συνεργασία με τους Προέδρους και τους συμβούλους των κοινοτήτων της ΔΕ Κουφαλίων, για την επίλυση των προβλημάτων τους.

6. Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Κουφαλίων και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

ΙΙΙ. Ανεστίδη Ανέστη, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και κατά τόπο ΔΕ Αγίου Αθανασίου.

Καθ’ ύλην:

1. Τις αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 12 του ΟΕΥ του Δήμου.

2. Την υπογραφή και την ευθύνη για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων των αντίστοιχων Γραφείων και των αντίστοιχων Τμημάτων του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω και καθορίζονται από τον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου.

Κατά τόπον:

1. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Αθανασίου.

2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Αθανασίου.

3. Την παρακολούθηση και την εποπτεία θεμάτων καθαριότητας και ανακύκλωσης, αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων και συντήρησης πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Αθανασίου.

4. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Αθανασίου.

5. Την συνεργασία με τους Προέδρους και τους συμβούλους των κοινοτήτων της ΔΕ Αγίου Αθανασίου, για την επίλυση των προβλημάτων τους.

6. Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Αγίου Αθανασίου και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος. 

IV. Μπατζαρακίδη Ιωάννη, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Πρασίνου, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης

Καθ’ ύλην:

1. Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Πολεοδομίας, Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, που αφορούν σε θέματα περιβάλλοντος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 13 του ΟΕΥ του Δήμου.

2. Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου που αφορούν στο σχεδιασμό και στην εποπτεία θεμάτων καθαριότητας και ανακύκλωσης, στην αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, στον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων και στη συγκρότηση ειδικών συνεργείων, στη διαχείριση και συντήρηση οχημάτων, στο σχεδιασμό και την εποπτεία σε θέματα συντήρησης πρασίνου, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 13 του ΟΕΥ του Δήμου.

3. Τις αρμοδιότητες σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης, Παραγωγής και Αλιείας, στον τομέα της φυτικής και ζωικής παραγωγής, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 10 του ΟΕΥ του Δήμου.

Όλοι οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι έχουν και τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την Τέλεση Πολιτικών γάμων.Νέος αντιδήμαρχος Χαλκηδόνος

2. Την έκδοση αδειών ταφής.

3. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων (πχ. Γνήσια υπογραφών) τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες. Γ. Όλοι οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι θα λαμβάνουν αντιμισθία.

Δ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Ε. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

- Τον Δήμαρχο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Χωροταξίας Βαϊνάς Ζήσης και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας και αυτού, τον Δήμαρχο τον αναπληρώνει η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας, Κωστοπούλου Μαρία.

- Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

- Κάθε άλλη και επιπρόσθετη, ειδική ή όχι, αρμοδιότητα θα ανατεθεί στους Αντιδημάρχους με μεταγενέστερη Απόφαση Δημάρχου.

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου