Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

Σήμερα Τετάρτη 29/08/2018 και ώρα 7.30 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκηδόνος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14/2018

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, την Τετάρτη 29/8/2018 και ώρα 7:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1 ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων) όπου θα συζητηθούν τα θέματα όπως παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Χαλκηδόνος έτους 2019.
2. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (11η).
3. Έκθεση εσόδων – εξόδων Β ́ Τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018 Δήμου Χαλκηδόνος.
4. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
5. Πρόωρη λύση μίσθωσης 2699-4 ακινήτου στην ΔΚ Ν. Μεσήμβριας.
6. Πρόωρη λύση μίσθωσης του αρ.1797/8 ακινήτου της Τ.Κ. Αγχιάλου.
7. Πρόωρη λύση μίσθωσης του αρ.944 ακινήτου της Τ.Κ. Ξηροχωρίου.
8. Έγκριση εκμίσθωσης αρ.2699-4 δημοτικού αγροτεμαχίου στην Δ.Κ Ν.Μεσημβρίας.
9. Έγκριση εκμίσθωσης αρ.1797/8 δημοτικού αγροτεμαχίου στην T.Κ Αγχιάλου.
10. Έγκριση εκμίσθωσης αρ.944 δημοτικού αγροτεμαχίου στην T.Κ Ξηροχωρίου.
11. Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής για συμμετοχή σε δημοπρασία εκμίσθωσης του ισογείου κτιρίου 29,48 τ.μ. εντός του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Αγχιάλου.
12. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση Προτομής, στην Κεντρική Πλατεία της Δ. Κ. Βαθυλάκκου, από τον Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου “ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ-ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ”.
13. Έγκριση 2ου Απε του υποέργου 2 κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ΔΚ Χαλκηδόνας Αδένδρου
14. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το υποέργο 4 : << ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ >> της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5006004,
15. Εισήγηση περί α) έγκρισης της υπ. Αριθ. 127/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του έργου με τίτλο: «Κρασπεδώσεις στην περιοχή Επέκτασης Κουφαλίων» και β) έγκρισης εκτέλεσης του έργου: «Κρασπεδώσεις στην περιοχή Επέκτασης Κουφαλίων» και καθορισμού του τρόπου ανάθεσης.
16. Έγκριση της μελέτης για την εκτέλεση του έργου : «Εργασίες στα κοιμητήρια του Δ. Χαλκηδόνος» (αρ.μελ. 116/2018).
17. Τροποποίηση της αρ. 222/2017 ΑΔΣ ως προς το Δημοτικό Στάδιο Κουφαλίων (στίβος-γήπεδο ποδοσφαίρου).
18. Άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού σε πιστωτικό ίδρυμα για την Πάγια Προκαταβολή.
19. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου: ̈Κατασκευή οχετών για την αντιπλημμυρική προστασία του συνοικισμού Ακροποτάμου ̈Αριθ. Μελ. 06/2015.
20. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 84/2018 ΑΔΣ Χαλκηδόνος που αφορά την επιχορήγηση των συλλόγων.
21. Έγκριση συμμετοχής του κ. Δημάρχου στην 8η Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στη Χερσόνησο - Κρήτης με τίτλο «Από τον μύθο της Ευρώπης, στην Ευρώπη της πράξης»
22. Έγκριση: 1) της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Aνάπλαση και ασφαλτόστρωση σε οδούς των οικισμών Αγίου Αθανασίου, Χαλκηδόνος και Γέφυρας του Δήμου Χαλκηδόνος» για την ένταξή της στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 «ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/ LEADER ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», στο ΜΕΤΡΟ 19: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD – LEADER, στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα, στην ΔΡΑΣΗ 19.2.4: Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές και στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1 : «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 19.2.4.1_1/M2673568 (2)», στην Πρόσκληση της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης / Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ με αριθ. Πρωτ. 42-CL1, 2) της μελέτης και του σχεδίου των τευχών Δημοπράτησης, 3) της σκοπιμότητας της πράξης και 4) της ένταξής του στο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Χαλκηδόνος.
23. Έγκριση: 1) της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Aνάπλαση και ασφαλτόστρωση οδών στο βόρειο-δυτικό τμήμα του οικισμού Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος» για την ένταξή της στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 «ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/ LEADER ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», στο ΜΕΤΡΟ 19: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD – LEADER, στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα, στην ΔΡΑΣΗ 19.2.4: Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές και στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1 : «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 19.2.4.1_1/M2673568 (2)», στην Πρόσκληση της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης / Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ με αριθ. Πρωτ. 42-CL1, 2) της μελέτης και του σχεδίου των τευχών Δημοπράτησης, 3) της σκοπιμότητας της πράξης και 4) της ένταξής του στο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Χαλκηδόνος.
24. Έγκριση: 1) της υπ’ αρ. 132/2018 μελέτης με τίτλο “Δημιουργία – Εκδοση Ιστορικού Έργου: Δήμος Χαλκηδόνος– Όψεις της Ιστορίας και του πολιτισμού” Π/Υ 31.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% και του σχεδίου των τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια 2) της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Χαλκηδόνος και της πράξης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, στο ΜΕΤΡΟ 19 : ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD – LEADER, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 : Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα, ΔΡΑΣΗ 19.2.4: Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5 : «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβ/κής ευαισθητοποίησης, 3) της σκοπιμότητας της πράξης, 4) της ένταξής του στο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Χαλκηδόνος και 5) την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή μνημονίου.
συνεργασίας μεταξύ Δήμου & Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, σχετικά με την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

Ο Πρόεδρος
Κοσκινάς Ευρυσθένης

Εισηγητές θεμάτων:
Δήμαρχος κ. Τσουκνιδάς Ιωάννης : 22ο και 23ο
Αντιδήμαρχος κ. Μηντσιούδης Μαυρουδής : 2ο-11ο και 18ο
Αντιδήμαρχος κ. Παπαμιχαήλ Ιωάννης :1ο, 12ο-17ο και 19ο
Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου κ. Καραγιάννης : 20ο
Γενική Γραμματέας, κα Εξαδακτύλου Παρασκευή : 21ο και 24ο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου