Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

Σήμερα Δευτερα 30/09/2019 και ώρα 7.30 μ.μ. η πρώτη τακτική συνεδρίαση του νέου Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκηδόνος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 19/2019

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, στις 30/9/2019ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:30μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων) όπου θα συζητηθούν τα θέματα όπως παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019 . 
2. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
3. Έγκριση παράτασης για την εκτέλεση του έργου : «Εργασίες στα κοιμητήρια του Δ. Χαλκηδόνος»(αρ.μελ. 116/2018)
4. Έγκριση παράτασης για την εκτέλεση του έργου : «Εργασίες οδοποιίας στην περιοχή επέκτασης της Δ. Κ. Χαλκηδόνας » (αρ.μελ. 29/2016) 
5. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για την συμμετοχή στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων για τα έτη 2019-2020.
6. Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής έργου: ̈Κατασκευή οχετού στην είσοδο της Ελεούσας από Κουφάλια ̈Αριθ. Μελ. 20/2016.
7. Έγκριση για δωρεάν παραχώρηση χρήσης εκτάσεων στην ΔΕΥΑΧ.
8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την σύνταξη και υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής θέσεων εργοταξίων αμμοληψιών , στα διοικητικά όρια του Δήμου Χαλκηδόνος.
9. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Χαλκηδόνας –Αδένδρου» Α.Μ. 4/2013.
10. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-Εξόδου οχημάτων της βιομηχανίας ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.(πλησίον γεφυροπλάστιγγας).
11. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-Εξόδου οχημάτων της βιομηχανίας ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.(Α.Τ. 1586).
12 .Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου: ̈Συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Χαλκηδόνος ̈ Αριθ. Μελ. 25/2014.
13. Έγκριση χορήγησης παράτασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κρασπεδώσεις στην περιοχή Επέκτασης Κουφαλίων» (αρ. μελέτης 127/2018).
14 .Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου : “Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων Δ.Κ. Νέας Μεσήμβριας και Βαθύλακκου του Δήμου Χαλκηδόνος”, της πράξης με MIS 5006004.
15 .Έγκριση 1ου ΑΠΕ -Τακτοποιητικός , για το έργο : << Κρασπεδώσεις στην περιοχή Επέκτασης Κουφαλίων >>.
16. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του υποέργου 1 «Κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς λυμάτων ΔΚ Χαλκηδόνας» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003925.
17. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου: ̈Ασφαλτόστρωση τμημάτων οδού Δ. Σολωμού και Κ. Καραμανλή στην περιοχή επέκτασης Κουφαλίων ” Αριθ. Μελ. 49/2017.
18.Α. Την αποδοχή της Απόφασης Ένταξης των Πράξεων με κωδικούς ΟΠΣΑΑ 0011029441 και 0011029045 στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και Τμήματος του Δήμου Δέλτα, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020Β.Την εξουσιοδότηση του ΔημάρχουΧαλκηδόνος για την υπογραφή των Συμβάσεων μεταξύ της Ο.Τ.Δ. (ΑΝΕΘ Α.Ε.) και του Δικαιούχου Δήμου Χαλκηδόνος, για τις πράξεις με κωδικούς ΟΠΣΑΑ 0011029441 και 0011029045Γ. Την Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Νέων Έργων Δήμου Χαλκηδόνος 2019, για την ένταξη και εγγραφή των Πράξεων με κωδικούς ΟΠΣΑΑ 0011029441 και 0011029045.
19. Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής έργου: ̈Δρόμος προς τα νέα κοιμητήρια Χαλκηδόνας ̈Αριθ. Μελ. 27/2019.
20. Έγκριση 3ης παράτασης του έργου :«Εργασίες οδοποιίας στην περιοχή επέκτασης Χαλκηδόνας έτους 2017» αρ.μελ. 100/2017.
21.Παράταση χρόνου της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης μέρους του Δημοτικού Καταστήματος Γέφυρας στην διαδημοτική επιχείρηση δυτικής υπαίθρου Θεσσαλονίκης «ΝΕΦΕΛΗ» έως τις 31/12/2027.
22. Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρων σύμφωνα με το κανονισμό λειτουργίας και διάθεσης Πολιτιστικών Υποδομών του Δήμου Χαλκηδόνος.
23. Αντικατάσταση μέλους σε επιτροπές του Δήμου.
24. Ορισμός μελών για συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Δήμου Χαλκηδόνος.25.Ορισμός μελών για συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. ΟΚΠΑ Δήμου Χαλκηδόνος.

Ο Πρόεδρος

Ταχτατζόγλου Γαβριήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου