Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011

Χρηματοδότηση εξοπλισμού ειδικών σχολείων

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΘΡΑΚΗΣ
Ανοιχτή Πρόσκληση στους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας απευθύνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, για να υποβάλουν προτάσεις, προκειμένου να ενταχθούν στο ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης 2007 - 2013 για τη χρηματοδότηση έργων "Προμήθειας εξοπλισμού ειδικών σχολείων", συνολικής δαπάνης 4.500.000€.
Η πρόσκληση αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης (Ειδικά Σχολεία), ενώ τα έργα που θα προταθούν, θα πρέπει να συμβάλλουν στον ειδικό στόχο του προγράμματος, που είναι η αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης. 
Ο προτεινόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να συγκαταλέγεται στους πίνακες του εγκεκριμένου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εξοπλισμού και οι προδιαγραφές να εναρμονίζονται με τις εγκεκριμένες από την Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΔΒΜΘ προδιαγραφές.
Η χρηματοδότηση της δράσης γίνεται από τον Άξονα Προτεραιότητας 7 – "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου