Παρασκευή 19 Απριλίου 2019

“Πρόσκληση στην 1η Διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Χαλκηδόνος”

Ο Δήμος Χαλκηδόνος εντάχθηκε το 2017, μετά από έγκρισή του, στο Πράσινο Ταμείο για την υλοποίηση του Ενιαίου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας με χρηματοδότηση ύψους 65.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της εκπόνησης του σχεδίου αυτού, ο Δήμος διοργανώνει Διαβούλευση με σκοπό την παρουσίαση ευρημάτων από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, καταγραφή απόψεων φορέων και πολιτών με στόχο τον εντοπισμό των προβλημάτων κινητικότητας στην περιοχή του Δήμου, καθώς και συζήτηση για την ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για την κινητικότητα.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Μ. Τρίτη 23/4/2019 και ώρα 12μ στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ του Δήμου Χαλκηδόνος (ΚΑΠΗ Κουφαλίων, 1ος όροφος). 

Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας από το Δήμο Χαλκηδόνος όπου μέσα από την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων οδικών υποδομών θα διαμορφωθούν καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες διαβίωσης για όλους τους κατοίκους, εργαζομένους και επισκέπτες του Δήμου και θα προσδιοριστούν οι παρεμβάσεις που θα πρέπει να αναπτυχθούν. Η αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Χαλκηδόνος, προέκυψε από την ανάγκη επίλυσης ενός μεγάλου αριθμού προβλημάτων άμεσα συνυφασμένων με την κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών και της γενικότερης κυκλοφοριακής οργάνωσης. Βασικό κριτήριο για την εκπόνηση του σχεδίου είναι η ικανοποίηση των υφιστάμενων και των μελλοντικών αναγκών μετακίνησης προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα στο πλαίσιο μιας γενικότερης στρατηγικής που εφαρμόζεται και σε κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Tα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι ωφέλειες από την εφαρμογή ενός ΣΒΑΚ, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

  • στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, 
  • στη μείωση του κόστους μετακίνησης και του εξωτερικού κόστους, 
  • στη συμμετοχή στη βελτίωση της υγείας των κατοίκων και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, 
  • στη βελτίωση της κινητικότητας και της προσβασιμότητας, 
  • στην αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων, 
  • στην προώθηση των δημοσίων συγκοινωνιών, 
  • στην υποστήριξη στην εκπόνηση καλύτερων σχεδίων χωροταξικού σχεδιασμού κλπ.

Ως εκ τούτου, τα ΣΒΑΚ θα αποτελούν τόσο στην τρέχουσα περίοδο όσο και στο άμεσο μέλλον αναπόσπαστο εργαλείο των φορέων τοπικής και της περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και των άλλων εμπλεκομένων φορέων για την στρατηγική αντιμετώπιση των θεμάτων βιώσιμης κινητικότητας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η συμμετοχή επομένως ενός ή και περισσοτέρων εκπροσώπων του φορέα/οργανισμού σας στις εργασίες της εκδήλωσης αυτής θα συμβάλει αποτελεσματικά αφενός στην πληρέστερη διαμόρφωση ενός Κοινού Οράματος για τον Δήμο μας και αφετέρου στην κατανόηση των θεμάτων και προβλημάτων που απασχολούν τον φορέα σας.

Η υποβολή τυχόν προτάσεων καθώς και σκέψεων σχετικά με το αντικείμενο της εκδήλωσης θα συνεισφέρει σημαντικά στην πληρέστερη και ταχύτερη εξέταση όλων των θεμάτων που θα θιγούν.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος
Ιωάννης Τσουκνιδάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου