Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018

Σήμερα Δευτέρα 17/09/2018 και ώρα 7.30 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκηδόνος

ΕΙΔΙΚΗ-ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στις 17/9/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων) για συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ. με μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Δήμου Χαλκηδόνος έτους 2017

  • Απολογισμός έτους 2017 
  • σολογισμός έτους 2017 
  •  Αποτελέσματα Χρήσης έτους 2017

Επίσης προσκαλούνται οι κ.κ. δημοτικοί υπάλληλοι:
1. Ματσίγκου Χρυσούλα – Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Νικολαϊδου Βασιλική -Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας
3. Ουζούνης Νικόλαος – Λογιστής στο Τμήμα Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας

Καλείται, επίσης, να παραστεί στη συνεδρίαση η κ Γκόγκου Ιωάννα Ορκωτή Λογίστρια της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών) όπως ορίστηκε με την υπ.αρ. 406/2017 (7ΣΥΓΩΗ2-ΤΕΘ) απόφαση Δημάρχου.

Εισηγητής θέματος: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών, κος Μαυρουδής Μηντσιούδης.

Μετά το πέρας της εισήγησης θα ακολουθήσει παρουσίαση του Δημάρχου Χαλκηδόνος κ. Ιωάννη Τσουκνιδά. Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 16/2018
Καλούνται τα  μέλη  του  Δ.Σ.  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση,  την Δευτέρα 17/9/2018 και ώρα 9:30 μ.μ.  στην αίθουσα  συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων)  όπου θα συζητηθούν τα θέματα όπως παρακάτω:    


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.     Έγκριση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου από 4η/2016 έως και 27η/2017 συνεδρίαση.
2.     Έγκριση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
3.     Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
4.     Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α. Χαλκηδόνος οικονομικού έτους 2017.
5.     Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 2 : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ - ΑΔΕΝΔΡΟΥ »  της πράξης με MIS 5003925
6.     Εισήγηση περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από τη θέση Βρυσούλα έως τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς την τ.κ. Δυτικού του Δ. Πέλλας», συνολικού προϋπολογισμού 523.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) και καθορισμού του τρόπου ανάθεσης .
7.     Έγκριση της μελέτης για την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στη Νέα Μεσήμβρια Δήμου Χαλκηδόνος“ (αρ. Μελ. :98/2018) προϋπολογισμού 10.558.424,17 €  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
8.     Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Υδραυλική Μελέτη για την κατασκευή αρδευτικού δικτύου στη Νέα Μεσήμβρια».
9.     Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής έργου: «Δρόμος προς τα νέα κοιμητήρια Χαλκηδόνος»  (αρ.μελ. 27/2016).
10.  Κατανομή  Γ ΄ δόσης έτους 2018   στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους.
11.  Γνωμοδότηση περί της μετονομοσίας του Στρατιωτικού Μουσείου Βαλκανικών Πολέμων “ΤΟΨΙΝ”, κατόπιν αιτήματος του Γ ΄ Σώματος Στρατού.
12.  Έγκριση παραχώρηση χρήσης χώρων σύμφωνα με το κανονισμό λειτουργίας και διάθεσης Πολιτιστικών Υποδομών του Δήμου Χαλκηδόνος.
13.  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Εγνατία Οδό Α.Ε.
14.  Έγκριση μετάβασης  του Δημάρχου στην Αθήνα και στο Καρπενήσι και εξειδίκευση πίστωσης.
Ο Πρόεδρος 
Κοσκινάς Ευρυσθένης                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Εισηγητές θεμάτων :
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κοσκινάς   : 1ο
Γενική Γραμματέας, κα Εξαδακτύλου Παρασκευή    : 14ο
Αντιδήμαρχος κ. Μανάκης Αλεξανδρος               : 10ο
Αντιδήμαρχος κ. Μηντσιούδης Μαυρουδής         : 2ο και 3ο
Αντιδήμαρχος κ. Παπαμιχαήλ Ιωάννης                    : 5ο -9ο και 13ο
Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου κ. Καραγιάννης    : 11ο
Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου κ. Γιαννάκης                   : 12ο
Πρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ. κ.Κιαχαγιά Πολυξένη            : 4οΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου