Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015

Δύο συνεδριάσεις σήμερα Τρίτη 03/11/2015 του δημοτικού συμβουλίου Χαλκηδόνος η πρώτη στις 19:00 και η δέυτερη στις 21:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΡ.ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 23/2015
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 159 του Ν. 3463/2006 περί ∆.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο κεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)

Καλούνται τα μέλη του ∆.Σ. σε ΕΙ∆ΙΚΗ - ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στις 03-11-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Συμβουλίου (στον 2 ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων ) για συζήτηση και λήψη απόφασης, στο παρακάτω μόνο θέμα της Ημερήσιας ∆ιάταξης:

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και Ολοκληρωμένου Π λαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) του ∆ήμου Χαλκηδόνος, οικονομικού έτους 2016

Εισηγητής 
Μηντσιούδης Μαυρουδής – Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ 
Κοσκινάς Ευρυσθένης 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΡ.ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 24/2015 
Καλούνται τα μέλη του ∆.Σ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, την Τρίτη 0 3/11/2015 και ώρα 9.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ημοτικού Συμβουλίου (στον 1 ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων) όπου θα συζητηθούν τα θέματα όπως παρακάτω: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων - Εξόδων Γ Τριμήνου ( και 9 μήνου ) για τον 
2. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της Γ ∆όσης Λειτουργικών ∆απανών έτους 2015.
3. Αποδοχή έκθεσης εκτίμησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εισφερόμενης περιουσίας του ( πρώην ) ∆ήμου Αγ.Αθανασίου στην (πρώην) ∆.Ε.Υ.Α. Αγίου Αθανασίου- έγκριση μεταβίβασης της περιουσίας και λοιπών παγίων στοιχείων του ∆ήμου Χαλκηδόνος στην ∆ΕΥΑ Χ αλκηδόνος.
4. K αθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού Ι∆ΟΧ έτους 2015 από τους ΚΑΠ . 
5. Λήψη συμπληρωματικής απόφασης περί αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου λόγω αλλαγής επωνυμίας μετά την συγχώνευση του καλλικρατικο ύ ∆ήμου Χαλκηδόνος(122/2015) 
6. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης από τον οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και αλληλεγγύης ∆ήμου Χαλκηδόνος του οχήματος με αρ.κυκλ.ΚΗΗ 2075. 

Εισηγητές θεμάτων : 1ου έως και 4ου ο Αντιδήμαρχος κ . Μηντσιούδης Μαυρουδής 5ου και 6ου ο Αντιδήμαρχος κ . Μανάκης Αλέξανδρος 

Ο Πρόεδρος του ∆ . Σ . 
Ευρυσθένης Κοσκινάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου