Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020

Κοινή Αγροτική Πολιτική: Πλήρη εξίσωση των δικαιωμάτων ψήφισε η Ευρωβουλή

Σημειώνεται εδώ πως το Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας, εν αντιθέσει με την Ευρωβουλή, την περασμένη Τρίτη στο κείμενο γενικής συμφωνίας, προβλέπει την υποχρεωτική σύγκλιση τουλάχιστον στο 75% των χαμηλών δικαιωμάτων έως το 2026.

Αν περάσει η πρόταση της Ευρωβουλής, τότε όλοι οι Έλληνες αγρότες θα οδηγηθούν στο παραπάνω βήμα µέχρι το 2024. Μέχρι το 2026, θα πρέπει να υπάρξει η πλήρη σύγκλιση των δικαιωμάτων και να πληρώνονται όλοι το ίδιο ποσό ανά επιλέξιμο στρέμμα.

Αν περάσει στην τελική ΚΑΠ η άποψη Συµβουλίου και Κοµισιόν θα ισχύσουν τα εξής:

Όλα τα δικαιώµατα των αγροτών µέχρι το 2026, να έχουν αξία τουλάχιστον µέχρι το 75% του προβλεπόµενου µέσου µοναδιαίου όρου. Για παράδειγµα, αν η µέση µοναδιαία αξία είναι 40 ευρώ το στρέµµα τότε, όλοι θα πρέπει να λαµβάνουν τουλάχιστον 30 ευρώ το στρέµµα.

Η αύξηση αυτή στα δικαιώµατα θα χρηµατοδοτείται από την αντίστοιχη µείωση των πολύ υψηλών δικαιωµάτων. Στην τρέχουσα περίοδο υπήρξε όριο µέχρι 30% µείωση στα υψηλά δικαιώµατα, τη νέα περίοδο, είναι υπόθεση του κράτους µέλους αν θα το προβλέψει.

Αναλυτικά η τροπολογία 1120 αναφέρει:

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης πριν από τη σύγκλιση σύμφωνα με το παρόν άρθρο, προσαρμόζοντας την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης ανάλογα με την αξία τους όπως καθορίστηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για το έτος διεκδίκησης 2023 και τις σχετικές πληρωμές για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον που προβλέπονται στο κεφάλαιο III του τίτλου III του εν λόγω κανονισμού για το έτος αξίωσης 2023.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να διαφοροποιήσουν την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

3. Τα κράτη μέλη, το αργότερο το έτος 2026, καθορίζουν ένα ανώτατο επίπεδο για την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης για το κράτος μέλος ή για κάθε ομάδα εδαφών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2

4. Όταν η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης, όπως καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν είναι ομοιόμορφη σε ένα κράτος μέλος ή σε μια ομάδα εδαφών, όπως ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν πλήρη σύγκλιση της αξίας των δικαιώματα ενίσχυσης για μια ενιαία αξία μονάδας έως το έτος αξίωσης 2026 το αργότερο.

5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 4, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για το έτος απαίτησης 2024 το αργότερο, όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης να έχουν αξία τουλάχιστον 75% του μέσου προγραμματισμένου ποσού μονάδας για τη στήριξη βασικού εισοδήματος για το έτος διεκδίκησης 2024 ως ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 1 για το κράτος μέλος ή για τα εδάφη, όπως ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

5α. Για τους σκοπούς της παραγράφου 4, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για το τελευταίο έτος αξίωσης της περιόδου προγραμματισμού, το σύνολο των δικαιωμάτων ενίσχυσης να έχει αξία 100% του μέσου προγραμματισμένου ποσού μονάδας για τη βασική εισοδηματική στήριξη για το έτος αξίωσης 2026 όπως ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ που διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 1 για το κράτος μέλος ή για τα εδάφη όπως ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 4, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, για το τελευταίο έτος αξίωσης της περιόδου προγραμματισμού το αργότερο, όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης έχουν αξία 100% του μέσου προγραμματισμένου ποσού μονάδας για τη βασική εισοδηματική στήριξη για το έτος αξίωσης 2026, όπως ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ που διαβιβάστηκε σύμφωνα με το άρθρο 106 ( 1) για το κράτος μέλος ή για τα εδάφη όπως ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος .2

6. Τα κράτη μέλη χρηματοδοτούν τις αυξήσεις της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις παραγράφους 4 και 5, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε πιθανό προϊόν που προκύπτει από την εφαρμογή της παραγράφου 3 και, όπου είναι απαραίτητο, μειώνοντας τη διαφορά μεταξύ της μοναδιαίας αξίας πληρωμής δικαιώματα που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το μέσο προγραμματιζόμενο μοναδιαίο ποσό για τη στήριξη βασικού εισοδήματος για το έτος απαίτησης 2026, όπως ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που διαβιβάστηκε σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 1 για το κράτος μέλος ή για τα εδάφη όπως ορίζονται στο σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τη μείωση σε όλα ή σε μέρος των δικαιωμάτων ενίσχυσης με αξία που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 που υπερβαίνει το μέσο προγραμματισμένο μοναδιαίο ποσό για τη βασική εισοδηματική στήριξη για το έτος αξίωσης 2026, όπως ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 1 για το κράτος μέλος ή για τα εδάφη όπως ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

7. Οι μειώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 βασίζονται σε αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια. Με την επιφύλαξη του ελάχιστου ορίου σύμφωνα με την παράγραφο 5, τέτοια κριτήρια μπορεί να περιλαμβάνουν τον καθορισμό μέγιστης μείωσης που δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 30% ετησίως.
Πηγή: agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου