Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Σήμερα Δευτέρα 31/08/2020 και ώρα 7.00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκηδόνος κεκλεισμένων των θυρών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΡ.. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 19/2020 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020) και της υπ΄αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 31/8/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00

στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών και σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και την παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) με θέματα Mημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2020 (7ης).
2. Έκθεση εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Χαλκηδόνος.
3. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής και προσωρινής παραλαβής υπηρεσιών.
4. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της Γ΄ δόσης του έτους 2020.
5. Λήψη απόφασης για έκτακτη οικονομική ενίσχυση των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, Αθμιας Εκπαίδευσης και Βθμιας Εκπαίδευσης.
6. Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας Δήμου Χαλκηδόνος.
7. Τροποποίηση των υπ΄αριθμ. 90/2020, 83/2020, 237/2019, 227/2019, 115/2019 ΑΔΣ (αντικατάσταση μελών σε επιτροπές ).
8. Έγκριση εκποίησης α) τμήματος έκτασης 452,12 τ.μ. από το αγροτεμάχιο με αριθμό 940/1274 και β) τμήματος έκτασης 302,67 τ.μ. από το αγροτεμάχιο με αριθμό 252, αμφοτέρων του αναδασμού των 1961-1962 του αγροκτήματος Αγίου Αθανασίου.
9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : “Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων Δ.Κ. Νέας Μεσημβρίας και Βαθυλάκκου του Δήμου Χαλκηδόνος” (Αρ. Μελ. 24 / 2014).
10. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού Δ.Κ. Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος».
11. Έγκριση του εκπονηθέντος ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Β.Α.Κ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.
12. Λήψη απόφασης για την χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου, οχημάτων στο αγροτεμάχιο με αριθμό 1206 της διανομής, του αγροκτήματος Αγχιάλου, της Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου.
13. Λήψη απόφασης για την χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων, στο αγροτεμάχιο με αριθμό 1210 της διανομής, του αγροκτήματος Αγχιάλου, της Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου.
14. Λήψη απόφασης για την χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “ΑΛΑΤΙ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.”

Ο Πρόεδρος 

Ταχτατζόγλου Γαβριήλ

Εισηγητές θεμάτων:

Αντιδήμαρχος κ.Βαϊνάς Ζήσης: 9ο-14ο

Αντιδήμαρχος κ.Κωστοπούλου Μαρία:1ο–8ο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου