Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 07.00 μ.μ συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκηδόνος


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 19/2014
Καλούνται τα  μέλη  του  Δ.Σ.  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση,  την Τετάρτη 24/09/2014 και ώρα   07.00 μ.μ.  στην αίθουσα  συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 2ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων)  όπου θα συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως παρακάτω:
 1. Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2014. 
 2.  Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2014 
 3.  Έγκριση Διενέργειας Προμηθειών ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής του Δήμου Χαλκηδόνος και των νομικών του προσώπων 
 4.  Έγκριση Διενέργειας Προμηθειών και εργασιών έτους 2014. 
 5.  Καθορισμός ανωτάτων ορίων χρεώσεων από όργανα του Δήμου που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 
 6. Ορισμός δύο(2) δημοτικών συμβούλων  της μειοψηφίας  στην Εκτελεστική Επιτροπή, όταν επιλαμβάνεται  ως Πειθαρχικό Συλλογικό όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3584/07
 7. Ορισμός Μελών Επιτροπής για την ανάδειξη εμβλήματος του Δήμου 
 8. Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Α.Ν.Ε.Θ. Α.Ε. 
 9. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος» 
 10. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
 11. Ορισμός Μελών στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου 
 12. Ορισμός μελών Επιτροπής Παιδείας Δήμου Χαλκηδόνος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρ.50 του Ν.1566/86 
 13. Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκηδόνος» 
 14. Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκηδόνος»
 15. Σύσταση επιτροπής για έλεγχο τήρησης των όρων παραχώρησης Αγροτεμαχίων της τ. Κοινότητας Ν. Μεσημβρίας σε κτηνοτρόφους για κατασκευή σταυλικών  εγκαταστάσεων 
 16. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Διακανονισμού για τις Εμπορικές Μισθώσεις 
 17. Ορισμός Μελών  Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών που διενεργούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. (άρθρο 28, παρ.1,2 και άρθρο 46), για το διάστημα από την λήψη της παρούσας και έως 31/12/2014 
 18. Ορισμός Μελών Επιτροπής  Παραλαβής Εργασιών και Υπηρεσιών που διενεργούνται με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80, (άρθρο 67, παρ.1), για το διάστημα από την λήψη της παρούσας και έως 31/12/2014.
 19.  Συγκρότηση Επιτροπής Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις  άρθρ.1 παρ.1 του Π.Δ.270/81, για το διάστημα από την λήψη της παρούσας και έως 31/12/2014 
 20. Συγκρότηση επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων κτημάτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις  άρθρου 7 παρ.1 του Π.Δ.270/81, για το διάστημα από την λήψη της παρούσας και έως 31/12/2014. 
 21. Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου στο α) Α/θμιο Συμβούλιο  Κινηματογράφων Υπαίθρου Ν.Θεσσαλονίκης και β) Β/θμιο Συμβούλιο  Κινηματογράφων Υπαίθρου Ν.Θεσσαλονίκης 
 22. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για σφράγιση Κ.Υ.Ε. Δήμου Χαλκηδόνος, που λειτουργούν χωρίς άδεια.
 23. Ορισμός μελών στην επιτροπή επιβολής προστίμων για την εκτίμηση εν ζωή αξίας των ζώων κλπ θεμάτων, για το έτος 2014.
 24. Ορισμός εκπροσώπων στην Α/θμια & β/θμια Επιτροπή Αμπελοοινικών θεμάτων
 25. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για χορήγηση βεβαιώσεων του Δήμου  για πρωτογενή αγροτικά προϊόντα 
 26. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής Ν.3421/2005 άρθρο 37 παρ.β. «Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυπότακτων, για λόγους υγείας.» 
 27.  Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Ψηφισμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 28. Σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) 
 29. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των εργασιών «Αποκομιδή απορριμμάτων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης στην Δ.Ε. Αγ. Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο από 1/1/2015 έως 31/12/2015» 
 30.  Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των εργασιών «Αποκομιδή απορριμμάτων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης στην Δ.Ε. Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο από 1/1/2015 έως 31/12/2015» 
 31. Τροποποίηση της 4/2014 απόφασης Δ.Σ, ως προ τις κατηγορίες και τις ειδικότητες του προσωπικού της λυθείσας ΔΗΚΕΧ, που μεταφέρθηκε στο Δήμο καθώς και ως προς τη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στον ΟΕΥ του Δήμου Χαλκηδόνος. 
 32. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Κουφαλίων για την διδακτική περίοδο 2014-2015 
 33. Ορισμός μέλους και συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού για την ύδρευση των εργατικών κατοικιών» αρ.μελ.11/2004.
 34. Λήψη εκ νέου απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης μελετητικών γραφείων, για την ανάθεση μελέτης. 
 35.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση της οδού προς το Αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ» αρ.μελ.29 / 2011 
 36. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Τμήματος της Οδού Κουφαλίων-Προχώματος στο ύψος της κάτω διάβασης ΟΣΕ ( Χ.Θ6+800έως 7+200)» και καθορισμός αποζημίωσης αναδόχου λόγω διάλυσης σύμβασης. 
 37. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα δημοτικών δρόμων Δήμου Χαλκηδόνος έτους 2014» αρ.μελ.7/2014.
 38. Έγκριση της μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Χαλκηδόνος» αρ.μελ.25/2014 και σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με την Π.Κ.Μ. 
 39. Ακύρωση της υπ.αρ.99/2014 απόφασης Δ.Σ. και λήψη απόφασης έγκρισης εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Χαλκηδόνας» 
 40. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Τ.Κ. Ξηροχωρίου» αρ.μελ.27/2012,
 41. Εκλογή τεσσάρων εκπροσώπων στο Διαδημοτικό Όργανο Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης προκειμένου να εκλεγεί νέο Δ.Σ. στο Κ.Ε.Κ. «ΝΕΦΕΛΗ»
                                                                                                                         Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

                                                                                                                             Ευρυσθένης Κοσκινάς

Εισηγητές θεμάτων:      1ου & 33ου έως  40ου θέματος,  ο Αντιδήμαρχος κος Αλ. Μανάκης                                    
                                         2ου έως 5ου  & 17ου έως 22ου & 31ου, 32ου   θέματος,  ο  Αντιδήμαρχος κος Μ.Μηντσιούδης
                                         6ου έως 12ου ,  15ου ,   16ου &  41ου   θέματος,  ο  κος Δήμαρχος
                                         13ου  & 14ου θέματος,  ο  Αντιδήμαρχος κος Εμ.Λαγογιάννης
                                         23ου έως 25ου  θέματος,  η  Αντιδήμαρχος κα Θ.Αγαπίδου
                                         26ου έως 28ου , ο Πρόεδρος Δ.Σ.   &    29ου, 30ου   θέματος,  ο  Αντιδήμαρχος κος Μ.Τσακίρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου